مرتا جوادی
(Master's degree in human resource management)

 

مدیر عامل و مالک 

 

Canada:
1. ALAST INTERNATIONAL HOLDINGS BC INC.
2. KARTALLA SPORT HOLDING INC.
3. AJV TOURISM INC.

Germany:
1. Gesellschaft für internationale Beratung GmbH
2. Factum Marketing GmbH
3. Sensuale Beauty GmbH
4. AJV Holding GmbH
5. Alles Cargo Shipping GmbH

USA:
1. ALAST INTERNATIONAL HOLDING USA LLC.

تبدیل رویاها به مقصد!

در کنار شما برای رشد سرمایه، مهاجرت کاری و سرمایه گذاری

در کنار شما برای رشد سرمایه، مهاجرت کاری و سرمایه گذاری

موفقیت یک سفر است، از همین امروز شروع کنید!

و به یاد داشته باشید که موفقیت امروز نتیجه انتخاب های دیروز است

مارتا جوادی

موفقیت پایان کار نیست؛ شکست هیچ کس را تحت تأثیر قرار نمی دهد: مهم این است که شجاعت ادامه دادن را داشته باشید